Clubinformatie

DAGLICENTIE WEDSTRIJDEN

Mogen wij U er attent op maken wie deelneemt aan onze wedstrijden en geen lid is van VZW DE GAVERBEEK niet verzekerd is.  Ruiters met daglicentie rijden op eigen risico.  Inschrijven met daglicentie met manegepaarden is niet toegelaten !

HUISREGLEMENT VZW DE GAVERBEEK

Rijvereniging de Gaverbeek doet grote inspanningen en investeringen om de club op een professionele manier verder uit te bouwen. Dit ten gunste van alle leden. De club wil ook voor de leden, de pensionklanten, de paarden en pony’s én de bezoekers een veilige en werkbare omgeving creëren. Om risico’s te minimaliseren, om de accommodaties net en verzorgd te houden en om alles leefbaar te houden voor alle partijen, werd door het clubbestuur een reglement opgesteld. Dit moet ons in staat stellen dit doel te bereiken. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle ruiters en bezoekers van de club. Wij willen u verzoeken dit reglement aandachtig te lezen en de regelgeving op te volgen. Uitsluitend met de hulp van jullie allemaal, kunnen wij onze manege ordelijk, veilig en aangenaam voor iedereen houden. Enkel op die manier kan er door alle leden ten volle genoten worden van de inspanningen die het clubbestuur doet.

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Leden Elk lid van rijvereniging de Gaverbeek vzw verklaart zich stilzwijgend akkoord met het huishoudelijk reglement. Wanneer een clublid wenst gebruik te maken van de accommodaties van de club dan dient het zich te houden en/of te onderwerpen aan de punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement.

Artikel 2. Netheid in en om het stalgebouw van de club De stalgangen, zadelkamers met kasten, inkomhal, poetsboxen en doucheboxen dienen ten allen tijde proper en net achtergelaten te worden. Mest dient te worden opgeruimd in de daartoe voorziene kruiwagen (en niet tegen de muur of in een hoek geveegd te worden!). Is de kruiwagen vol dan gaat men deze leegmaken op de mesthoop. Ook afval van hoefsmid dient op dezelfde manier te worden opgeruimd. Voor de parking gelden dezelfde regels. Wanneer uit een vrachtwagen of trailer mest wordt verwijderd dan wordt die ook naar de mesthoop gebracht. Ook wanneer een hond zijn behoefte doet wordt dit door de eigenaar opgeruimd. Papiertjes en verpakkingsmateriaal, blikjes e.d. worden in de vuilnisbakken gedeponeerd. Flesjes uit “De Cabin” moeten terug naar de bar gebracht te worden.

Artikel 3. Veiligheid in en om het stalgebouw van de club Het is ten strengste verboden: Paarden vast te maken en te poetsen in de stalgangen. Er zijn poetsboxen voorzien. Met je paard tot bij de zadelkamer te komen. Op- en/of af te stijgen in de gangen of de boxen. Elkaar te kruisen met 2 paarden in de gang. Honden zonder leiband in de stallen toe te laten. Te lopen, te spelen en te roepen in en om de stallen. Fietsen in gangen, inkomhal of tegen de muur te plaatsen. Er is een fietsenrek voorzien!

Artikel 4. Kasten in de zadelkamers Kasten in de zadelkamers kunnen enkel gehuurd worden door leden die met hun paard gestald staan in de clubstallen. Het tarief op jaarbasis bedraagt hiervoor 60 € ex. btw. Op maandbasis is dit 10 € ex. btw. Wanneer een paard het pension verlaat voor een periode langer dan 1 maand, dient de kast te worden vrijgemaakt. Het resterende saldo zal aan elk lid worden terug betaald.

Artikel 5. Toegang tot het stalgebouw voor paarden niet gestald op de club. Leden wiens paard niet gestald staat op de club en per transport gebruik komen maken van de clubaccommodaties, kunnen bij gure weersomstandigheden gebruik maken van de inkomhal van het stalgebouw om hun paard te zadelen. Dit is enkel voor de tijd die nodig is om hun paard klaar te maken.

Artikel 6. Gezondheid in en om de stallen Een griep/tetanos vaccin is voor alle gestalde paarden een jaarlijkse verplichting. Het clubbestuur kan u vragen hiervan een bewijs voor te leggen. Wij raden de clubleden aan hun paarden minstens 3 x / jaar te ontwormen Een lid wiens paard op de club gestald staat dient naam en telefoonnummer van zijn veearts door te geven van aan het bestuur. Wanneer een lid weet heeft dat zijn paard een besmettelijke aandoening heeft, dient men onmiddellijk iemand van het bestuur in te lichten. Dit ten einde gepaste maatregelen te kunnen toepassen. Het is ten strengste verboden paarden te voederen die niet uw eigendom zijn. De beide grote schuifdeuren van de binnenstallen dienen ten allen tijde dicht te zijn. Dit om tocht in de buitenstallen te minimaliseren!

Artikel 7. Netheid, discipline en veiligheid in de indoor-clubpiste Mest dient onmiddellijk te worden verwijderd uit de piste. Indien dit niet altijd kan, gelieve de mest niet open te rijden. Omstaanders kunnen u ook helpen. Een “dankuwel” is altijd gepast! Willen wij de piste net, veerkrachtig en wit houden, dan doen wij dit voor elkaar. Indien dit niet mogelijk is dan gaat elke Ruiter na het rijden onmiddellijk de mest gaan opruimen. Hiervoor is een kruiwagen en een stable-boy beschikbaar in de piste. Ook in de indoor-piste horen wederom geen snoeppapiertjes, verpakkingsmateriaal allerhande of lege blikjes thuis. Longeren en/of een paard in vrijheid laten is ten strengste verboden! Lesgeven is in deze piste in geen enkel geval toegestaan. Het dragen van een gekeurde ruiterscap is verplicht! In – en/of uitstappen voor of na eender welke les of activiteit is niet toegelaten! Stappen en halt houden gebeurt niet op de hoefslag indien er meerdere ruiters aan het werk zijn! Dit kan in het middendeel van de piste. In/uitgang zoveel mogelijk vrijhouden en eventueel “deur vrij” vragen. Kijk naar elkaar en gun elkaar ruimte. Veiligheid eerst, kijk naar de beginners. Springen is niet toegestaan.

Artikel 8. Weidegang Gebruik van de clubweides is uitsluitend toegelaten voor gestalde eigenaarspaarden. Indien een lid wenst dat z’n paard weidegang geniet tijdens werkdagen dan dient u dit te melden aan het clubbestuur. Dan wordt dit ingepland in de weidekalender. Buiten de werkuren en in het weekend staat het elk lid vrij om de weides te gebruiken. Wij verwachten hier wel een goeie attitude t.t.z. dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt om z’n paard buiten te laten. Weidegang is altijd op risico van de eigenaar. De club kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 9. Gebruik accommodatie Alle accommodatie is uitsluitend te gebruiken door leden. Eenmalig gebruik maken van eender welke accommodatie tegen betaling is niet mogelijk. Er dient correct en plichtsbewust omgesprongen te worden met verbruik van water en elektriciteit (cfr.Wasbox, verlichting)

Artikel 10. Lessen/instructie Instructie geven of les geven op de accommodaties van de rijvereniging De Gaverbeek vzw is enkel toegelaten voor lesgevers lid van de rijvereniging.

Artikel 11. Onbevoegden en dergelijke Indien u geen paard of pony staan heeft op de clubstallen dient u zich niet te bevinden in stallen, weilanden of opslagplaatsen. Dit om het overzicht op ongewenste handelingen te bewaren. Rondslingerend of vergeten materiaal dient te worden overhandigd aan de rechtmatige eigenaar, aan de stalverantwoordelijke of iemand van het bestuur. Moedwillige diefstal of onrechtmatige toe-eigening zal streng worden aangepakt. VZW de Gaverbeek is niet verantwoordelijk voor diefstal van allerlei aard, d.w.z. niet voor materiaal (ook niet in de gehuurde kastjes), voor gestalde paarden en/of gestalde trailers.


Artikel 12. Opdrachten aan medewerkers Het stalpersoneel en medewerkers mogen uitsluitend orders uitvoeren gegeven door het clubbestuur. Indien een lid specifieke wensen heeft dan zal dit gebeuren in overleg met het bestuur.

Artikel 13. Sancties Indien een lid moedwillig of herhaaldelijk de punten opgenomen in het huishoudelijk reglement van rijvereniging de Gaverbeek negeert, zullen gepaste disciplinaire sancties getroffen worden. Bij het niet naleven van bovenstaande punten zal het betrokken lid een eerste maal door iemand van het clubbestuur worden aangesproken. Als bij een tweede maal blijkt dat men moedwillig verder gaat, dan zal de aanmaning per aangetekend schrijven gebeuren. Indien dit niet afdoend blijkt te zijn, dan volgt een schorsing als lid. Hierbij wordt deelname aan activiteiten en toegang tot clubgebouwen ontzegd voor betrokken ruiter en paarden.